Доколку сте заинтересирани за кариера во ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА, на jobs.elektrodistribucija@evn.mk испратете ја вашата куса биографија (CV), фотографија и придружно писмо (на македонски и англиски јазик). Доколку конкурирате на конкретен оглас, тогаш во предметот назначете за кое работно место се пријавувате. Вашите податоци ќе бидат третирани со најстрога дискреција. Доколку Вашите квалификации одговараат на нашите потреби, ќе Ви се обратиме за да Ве повикаме на разговор.

Тековни огласи: 

ЕЛЕКТРОМОНТЕР ВО ГРУПА 2 ВО КЕЦ СТРУМИЦА

ORACLE DATABASE ADMINISTRATOR (М/Ж)
 

Работни задачи:

Доколку се согласувате Вашите податоци да се чуваат во базата на кандидати, потребно е да пополните изјава/согласност за обработка на личните податоци за цели - регрутација и селекција и да ни ја испратите заедно со апликацијата. Сите добиени податоци од страна на ЕВН Македонија и друштвата во кои компанијата е единствен/ мнозински содружник, ќе се чуваат во базата на ЕВН Македонија и ќе се обработуваат единствено за потребите на процесот за регрутација и селекција на кадар и ќе се чуваат во временски период од една година.