Менаџмент

Јохен Хагеман

Менаџер на Електродистрибуција ДООЕЛ

Сашо Салтировски

Менаџер на Електродистрибуција ДООЕЛ