За снабдувачи

Како лиценциран снабдувач со електрична енергија потребно е да испратите Барање за креирање на виртуелна мерна точка во писмена форма до Електродистрибуција ДООЕЛ на адреса ул.11 Октомври бр.9, 1000 Скопје.

Потоа е потребно да потпишете Протокол за комуникација и размена на податоци и информации со Електродистрибуција како Оператор на дистрибутивниот систем за што ќе бидете контактирани од наша страна.


Стандардни криви на оптоварување до 06.2018
Стандардни криви на оптоварување од 07.2018
Стандардни криви на оптоварување годишна распределба 2018
Стандардни криви на оптоварување годишна распределба 2019