Legjislacioni

Elektrodistribuimi funksionon në pajtueshmëri me aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi në Republikën e Maqedonisë.