Programi i pajtueshmërisë

Programi për pajtueshmëri të aktiviteteve të Elektrodistribuimi SHPKNJP, Shkup (në tekstin e mëtejmë: Elektrodistribuimi) për sigurim të objektivitetit, transparencës dhe pengim të sjelljes diskriminuese gjatë distribuimit të energjisë elektrike (në tekstin e mëtejmë: Programi), ka për qëllim të sigurojë qasje të barabartë dhe transparente të të gjithë pjesëmarrësve të tregut të energjisë elektrike deri te shërbimet e operatorit të sistemit distributiv të energjisë elektrike (në tekstin e mëtejmë: OSD). Me këtë programë parashihen masa për pengim të sjelljes diskriminuese me çka sigurohen detyrime përkatëse për të punësuarit e Elektrodistribuimi.

Qëllimi i kësaj programe është që të sigurojë:

  • bartje të sigurtë, të besueshme dhe cilësore të energjisë elektrike deri te/nga konsumatorët e rrjetit distributiv
  • pengim të sjelljes diskriminuese, objektivitet dhe transparencë gjatë kryerjes së shërbimit publik distribuim të energjisë elektrike nga ana e OSD.

Programi për pajtueshmëri të aktiviteteve të Elektrodistribimi SHPKNJP (MK)
Vendim për miratimin e Programit për pajtueshmëri të aktiviteteve të Elektrodistribuimi SHPKNJP, Shkup (MK)
Vendim për miratim të përcaktimit të personit zyrtar të pajtueshmërisë të Elektrodistribuimi DOOEL Skopje (MK)
Raport vjetor për zbatim të programit të pajtueshmërisë (MK)
Vendim për miratim të raportit vjetor për zbatim të programit të pajtueshmërisë së Elektrodistribuimi SHPKNJP Shkup (MK)