Prokurimet

Të nderuar,

Prokurimet për Elektrodistribuimi SHPKNJP i kryen EVN Maqedoni. Në këtë link mund t’i gjeni të gjitha shpalljet e hapura për prokurim.