Kapaciteti i stacioneve të transformatorëve të energjisë për lidhjen e sistemeve fotovoltaike

Të dhënat e shfaqura janë të karakterit informativ, për të dhëna zyrtare duhet të kontaktoni ELEKTRODISTRIBUCIJA SHPKNJP Shkup me kërkesë të përgjithshme.

Data e përditësimit të fundit të të dhënave është 01.04.2024.