Rrjeti

Numri i nënstacioneve
110 kV 53
35 kV 80
10(20) kV 7.213
 
Rrjeti Elektrodistributiv sipas nivelit të tensionit
110 kV 199 km
35 kV 944 km
20, 10, 6 kV 10.275 km
0,4 kV 15.613 km