Prokurim i energjisë elektrike për një ditë përpara (Day ahead) për mbulim të humbjeve në rrjetin elektrodistributiv

Në këtë faqe keni mundësi të gjeni prokurimet e energjisë elektrike si dhe udhëzime dhe informata në lidhje me të njejtat.

THIRRJE PUBLIKE për zgjedhje të ofertuesit i cili do të kryejë prokurim të energjisë elektrike për një ditë përpara (Day ahead) për mbulim të humbjeve në rrjetin elektrodistributiv (MK)

Dokumente të tjera:
1. Deklaratë për pranim të kushteve (MK)
2. Garancion për kryerje të mirëfilltë të punëve (MK)
3. RREGULLA PËR PROKURIM TË ENERGJISË ELEKTRIKE PËR MBULIM TË HUMBJEVE NË RRJETIN ELEKTRODISTRIBUTIV (MK)
4. Rregulla për prokurim të energjisë elektrike për mbulim të humbjeve në rrjetin distributiv (MK)

informacionet shtesë në lidhje me prokurimet e energjisë elektrike, mund të drejtoheni në:
Telefon: +389 2 3205 000 43667, +389 2 3205 000 43526