Дистрибуција на електрична енергија

Kатегории на приклучоци Тарифи за пресметковни елементи (со вкалкулирана тарифа за пренос на електрична енергија)
  моќност (ден/kW) активна ел.енерг (ден/kWh) реактивна ел.енергија (ден/kVArh)
MV1 103,04 0,2340 0,0155
MV2 197,24 0,3052 0,0440
LV1.2 296,48 0,3741 0,0716
LV1.1 - 1,3152 -
LV2 - 1,9934 -

Според Одлуката на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, цените ќе се применуваат почнувајќи од 01.08.2020