Дистрибуција на електрична енергија

Kатегории на приклучоци Тарифи за пресметковни елементи (со вкалкулирана тарифа за пренос на електрична енергија)
  моќност (ден/kW) активна ел.енерг (ден/kWh) реактивна ел.енергија (ден/kVArh)
MV1 82,32 0,2199 0,0177
MV2 155,41 0,3045 0,0515
LV1.2 246,19 0,3811 0,0821
LV1.1 - 1,2137 -
LV2 - 1,9808 -

Според Одлуката на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, цените ќе се применуваат почнувајќи од 01.07.2019