Дистрибуција на електрична енергија

Kатегории на приклучоци Тарифи за пресметковни елементи (со вкалкулирана тарифа за пренос на електрична енергија)
  моќност (ден/kW) активна ел.енерг (ден/kWh) реактивна ел.енергија (ден/kVArh)
MV1 165,84 0,4144 0,0295
MV2 331,43 0,5502 0,0838
LV1.2 537,61 0,6774 0,1347
LV1.1 - 2,4907 -
LV2 - 3,3742 -

Според Одлуката на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, цените ќе се применуваат почнувајќи од 01.07.2022