Дистрибуција на електрична енергија

Kатегории на приклучоци Тарифи за пресметковни елементи (со вкалкулирана тарифа за пренос на електрична енергија)
  моќност (ден/kW) активна ел.енерг (ден/kWh) реактивна ел.енергија (ден/kVArh)
MV1 185,78 0,3794 0,0343
MV2 375,85 0,5350 0,0966
LV1.2 619,25 0,6772 0,1535
LV1.1 - 3,3386 -
LV2 - 2,3032 -

Според Одлуката на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, цените ќе се применуваат почнувајќи од 01.01.2024