Дистрибуција на електрична енергија

Kатегории на приклучоци Тарифи за пресметковни елементи (со вкалкулирана тарифа за пренос на електрична енергија)
  моќност (ден/kW) активна ел.енерг (ден/kWh) реактивна ел.енергија (ден/kVArh)
MV1 145,03 0,3983 0,0230
MV2 299,99 0,5108 0,0680
LV1.2 453,63 0,6269 0,1144
LV1.1 - 2,2607 -
LV2 - 2,8232 -

Според Одлуката на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, цените ќе се применуваат почнувајќи од 01.01.2022