Дистрибуција на електрична енергија

Kатегории на приклучоци Тарифи за пресметковни елементи (со вкалкулирана тарифа за пренос на електрична енергија)
  моќност (ден/kW) активна ел.енерг (ден/kWh) реактивна ел.енергија (ден/kVArh)
MV1 74,86 0,2298 0,0098
MV2 151,80 0,2865 0,0325
LV1.2 217,98 0,3452 0,0559
LV1.1 - 1,1162 -
LV2 - 1,8864 -