Distribuimi i energjisë elektrike

Kategoritë e lidhjeve Tarifat për elementet llogaritëse (me tarifë të përfshirë për transmetim të energjisë elektrike)
  fuqia (den/kW) Ener.el. aktive (den/kWh) Energjia el. reaktive (den/kVArh)
MV1 185,78 0,3794 0,0343
MV2 375,85 0,5350 0,0966
LV1.2 619,25 0,6772 0,1535
LV1.1 - 3,3386 -
LV2 - 2,3032 -

Sipas Vendimit të Komisionit Rregullator për Energjetikë dhe Shërbime Ujore të Republikës së Maqedonisë së Veriut, çmimet do të aplikohen duke filluar nga 01.01.2024