Distribuimi i energjisë elektrike

Kategoritë e lidhjeve Tarifat për elementet llogaritëse (me tarifë të përfshirë për transmetim të energjisë elektrike)
  fuqia (den/kW) Ener.el. aktive (den/kWh) Energjia el. reaktive (den/kVArh)
MV1 109,79 0,3170 0,0166
MV2 209,71 0,3933 0,0472
LV1.2 321,32 0,4654 0,0760
LV1.1 - 1,5766 -
LV2 - 1,0521 -

 Sipas Vendimit të Komisionit Rregullator për Energjetikë dhe Shërbime Ujore të Republikës së Maqedonisë së Veriut, çmimet do të aplikohen duke filluar nga 01.07.2021