Shërbime shtesë

Elektrodistribuimi ju ofron shërbime lidhur me distribuimin e energjisë elektrike.
Shërbimet dhe çmimet që u’a ofrojmë mund ti gjeni në çmimoren zyrtare të Elektrodistribuimi.

Çmimorja e shërbimeve (MK)

Për informata më të detajuara rreth shërbimeve, drejtohuni në 19 Qendrat Energo të Konsumatorëve në territorin e Maqedonisë ose në Qendrën për Marrëdhënie me Konsumatorët.