Rreth nesh

Elektrodistribuimi SHPKNJP është kompani, veprimtaria kryesore e së cilës është distribuimi i energjisë elektrike në Republikën e Maqedonisë. Kompania është pjesë e Grupacionit EVN.

Qëllimi kryesor i Elektrodistribuimi është furnizimi i sigurtë dhe cilësor i konsumatorëve me energji elektrike.
Me hyrjen e Grupacionit EVN në Maqedoni në prill 2006, deri në vitin 2016, janë investuar më shumë se 300 milionë euro, janë ndërtuar 5 nënstacione të reja të tensionit të lartë dhe 1050 nënstacione distributive të tensionit të mesëm. Është ndërtuar rrjet i ri me gjatësi prej 160 kilometra i tensionit të lartë, 3800 kilometra i tensionit të mesëm dhe 1700 kilometra i tensionit të ulët. 850 000 njehsorë të vjetër janë zëvendësuar me të rinj dhe të automatizuar. Me anë të këtyre investimeve dukshëm janë zvogëluar humbjet teknike në sistem dhe njëkohësisht është përmirësuar efikasiteti i tij energjetik.

Në interes të furnizimit të sigurtë me energji elektrike, në të gjithë territorin e vendit janë të shpërndara ekipe në detyrë për largim të defekteve, të cilat veprojnë shpejtë dhe efektivisht. Investimet dhe masat për organizim më të mirë të kompanisë, dhanë rezultat dhe kontribuan për furnizim më të sigurtë, zvogëlim të humbjeve dhe rritje të nivelit të kënaqshmërisë tek konsumatorët.