За снабдувачи

Како лиценциран снабдувач со електрична енергија потребно е да испратите Барање за креирање на виртуелна мерна точка во писмена форма до Електродистрибуција ДООЕЛ на адреса ул.Лазар Личеноски бр.11, 1000 Скопје.

Потоа е потребно да потпишете Протокол за комуникација и размена на податоци и информации со Електродистрибуција како Оператор на дистрибутивниот систем за што ќе бидете контактирани од наша страна.


Стандардни криви на оптоварување до 06.2018
Стандардни криви на оптоварување од 07.2018
Стандардни криви на оптоварување годишна распределба 2018
Стандардни криви на оптоварување годишна распределба 2019
Стандардна крива на оптоварување од 08.2019
Стандардна крива на оптоварување годишна распределба 2019 - 2 дел
Стандардна крива на оптоварување годишна распределба 2020
Стандардна крива на оптоварување годишна распределба 2021
Стандардна крива на оптоварување годишна распределба 2022
Стандардна крива на оптоварување годишна распределба 2023
 

Листа на правни субјекти кои го исполнуваат условот да имаат просечен број на вработени во последните две пресметковни години поголем или еднаков на 50 или вкупен годишен приход поголем или еднаков на 2 милиони евра во денарска противвредност, согласно податоците добиени од Централен Регистар на Република Северна Македонија