Për furnizuesit

Si furnizues i licencuar për energji elektrike, është e nevojshme të dërgoni Kërkesë për krijim të pikës matëse virtuale (MK) në formë të shkruar, deri te Elektrodistribuimi SHPKNJP në adresën Rr. Lazar Lichenoski nr. 11, 1000 Shkup.

Pastaj është e nevojshme të nënshkruani Protokoll për komunikim dhe shkëmbim të të dhënave dhe informacioneve me Elektrodistribuimi si Operator i Sistemit Distributiv, dhe për të njejtin do të kontaktoheni prej nesh.


Kurba standarde e ngarkesës (MK)
 

List of legal entities that fulfill the criteria to have average number of employees in the past two years that is equal or more than 50 or have annual revenue that is higher or equal to 2 million euros in denar equivalent, according to the data received from Central Registry of the Republic of North Macedonia