Промена на снабдувач

Процесот за промена на снабдувач е дефиниран во Правилата за снабдување со електрична енергија донесени од Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.

Новиот снабдувач го започнува процесот најрано 60 дена, а најдоцна 23 работни дена пред датумот на промена на снабдувачот. Барањата за промена на снабдувач се изготвуваат со помош на Switching List при што изготвените документи (.txt) со мерните места за промена се доставуваат до Операторот на дистрибутивниот систем во електронска форма.

Промената на снабдувач се врши само на првиот ден од календарскиот месец.

На следниот линк е поставено Упатство за промена на снабдувач

Процесот може да биде прекинат само во следниве случаи:

  • веќе е започнат процес за промена на снабдувач или на корисник;
  • грешни информации во барањето за промена на снабдувач;
  • потрошувачот се снабдува преку друг потрошувач.
* Целата комуникација со снабдувачите во врска со процесот за промена на снабдувач се одвива преку ftp сервер за комуникација.

Календар со датуми на промена на снабдувач