Набавка на електрична енергија за ден однапред (Day ahead) за покривање на загубите во електродистрибутивната мрежа

На оваа страница имате можност да добиете преглед на набавките на електрична енергија како и насоки и информации во врска со истите.
 
Јавен отворен повик за покажување на интерес за склучување на рамковен договор за покривање на загубите во дистрибутивната мрежа (за ден однапред)

Останати документи:
  1. Правила за набавка на електрична енергија за покривање на загубите во дистрибутивната мрежа 
  2. Решение за одобрување на правилата за набавка на електрична енергија
  3. Барање за доставување на надомест за тргување
  4. Индивидуален договор
  5. Изјава за прифаќање на условите за покривање на загубите во дистрибутивната мрежа
За сите дополнителни информации во врска со набавки на енергија можете да се обратите на:

Телефон: +389 2 3205 000 43667, +389 2 3205 000 43526