Набавка на електрична енергија за ден однапред (Day ahead) за покривање на загубите во електродистрибутивната мрежа

На оваа страница имате можност да добиете преглед на набавките на електрична енергија како и насоки и информации во врска со истите.
 
ЈАВЕН ПОВИК 15/2022 за избор на понудувач кој ќе врши набавка на електрична енергија за ден однапред (Day ahead) за покривање на загубите во електродистрибутивната мрежа

Останати документи:
  1. Формулар за понуда
  2. Изјава за прифаќање на условите
  3. Гаранција на понудата
  4. Гаранција за добро извршување на работите

За сите дополнителни информации во врска со набавки на енергија можете да се обратите на:
[email protected]