Набавка на електрична енергија за ден однапред (Day ahead) за покривање на загубите во електродистрибутивната мрежа

На оваа страница имате можност да добиете преглед на набавките на електрична енергија како и насоки и информации во врска со истите.
 
ЈАВЕН ПОВИК за избор на понудувач кој ќе врши набавка на електрична енергија за ден однапред (Day ahead) за покривање на загубите во електродистрибутивната мрежа

Останати документи:
  1. Изјава за прифаќање на условите
  2. Гаранција за добро извршување на работите
За сите дополнителни информации во врска со набавки на енергија можете да се обратите на:
bids.dsomk@evn.mk