Набавка на електрична енергија за подолг период за покривање на загубите во електродистрибутивната мрежа

На оваа страница имате можност да добиете преглед на набавките на електрична енергија како и насоки и информации во врска со истите.
 
Јавен отворен повик за покажување на интерес за склучување на рамковен договор за покривање на загубите во дистрибутивната мрежа

Останати документи:
1.Правила за набавка на електрична енергија за покривање на загубите во дистрибутивната мрежа
1.1Правила за дополнување на правилата за набавка на електрична енергија за покривање на загубите во електродистрибутивната мрежа
2.Решение за одобрување на правилата за набавка на електрична енергија
3.Рамковен договор за покривање на загубите во дистрибутивната мрежа
4.Индивидуален договор за покривање на загубите во дистрибутивната мрежа
5.Изјава за прифаќање на условите за покривање на загубите во дистрибутивната мрежа
За сите дополнителни информации во врска со набавки на енергија можете да се обратите на:
[email protected]