Ndërprerje të planifikuara

Ekipet e Elektrodistribuimi do të punojnë në rikonstruimin dhe modernizimin e rrjetit distributiv në lokacionet e shënuara në dokumentin e bashkangjitur. Ju njoftojmë se për shkak të realizimit të ndërhyrjeve investuese për përmirësim të cilësisë së furnizimit me energji elektrike, pa furnizim do të ngelin vendbanimet që u takojnë Qendrave Energo të Konsumatorëve (QEK) në listën e bashkangjitur.

Lista (MK)