Приклучување на потрошувачи

Приклучувањето на објектите на правните и физичките лица на електричната мрежа на Електродистрибуција се врши врз основа на Решение за согласност за приклучување издадено од страна на компанијата.

Согласност за приклучување на електричната мрежа на Електродистрибуција е потребна при:
  • изградба на нов објект кој се приклучува на дистрибутивната мрежа;
  • зголемување на одобрената максимална едновремена моќност на корисникот на дистрибутивната мрежа;
  • промена или реконструкција на приклучокот по барање на корисникот на дистрибутивната мрежа;
  • промена на техничките карактеристики на уредите на корисниците на дистрибутивната мрежа кои имаат изразено повратно влијание;
  • обединување на повеќе мерни места во едно мерно место;
  • поделба на мерното место на поголем број на мерни места.
Барањето за согласност за приклучување се поднесува до Корисничките Енерго Центри на Електродистрибуција.

 
Барање за согласност за приклучување на електро дистрибутивната мрежа

Барање за ставање под напон

Листа на правни лица за проектирање и-или изведување нестандарден надворешен приклучок за изолиран корисник