Приклучување на потрошувачи

Приклучувањето на објектите на правните и физичките лица на електричната мрежа на Електродистрибуција се врши врз основа на Решение за согласност за приклучување издадено од страна на компанијата.

Согласност за приклучување на електричната мрежа на Електродистрибуција е потребна при:
 
  • изградба на нов објект кој се приклучува на дистрибутивната мрежа
  • поставување на генераторски единици од обновливи извори на електрична енергија за сопствени потреби или за продажба
  • зголемување на одобрената максимална едновремена моќност на корисникот на дистрибутивната мрежа
  • промена или реконструкција на приклучокот по барање на корисникот на дистрибутивната мрежа
  • одвојување на инсталации на објект кој е веќе приклучен на дистрибутивната мрежа
  • спојување на инсталации на објект кој е веќе приклучен на дистрибутивната мрежа

Барањето за согласност за приклучување се поднесува до Корисничките Енерго Центри на Електродистрибуција.

 
Барање за согласност за приклучување на електро дистрибутивната мрежа

Барање за ставање под напон