Lidhja e konsumatorëve

Lidhja e objekteve të personave juridik dhe fizik në rrjetin elektrik të Elektrodistribuimi, bëhet në bazë të Vendimit për aprovim për lidhje, të dhënë nga ana e kompanisë.

Pëlqim për lidhje në rrjetin elektrik të Elektrodistribuimi është i nevojshëm gjatë:
  • ndërtimit të objektit të ri i cili i bashkohet rrjetit distributiv,vendosje të njësive gjeneratore nga burimet ripërtëritëse të energjisë elektrike për nevoja vetjake ose për shitje
  • rritje e fuqisë maksimale të aprovuar të njëhershme të konsumatorit të rrjetit distributiv
  • ndryshim ose rikonstruim i lidhjes sipas kërkesës së konsumatorit të rrjetit distributiv
  • ndarje të instalimeve të objektit i cili është veçmë i lidhur në rrjetin distributiv
  • bashkim të instalimeve të objektit i cili është veçmë i lidhur në rrjetin distributiv
  • Kërkesa për aprovim të lidhjes dërgohet te Qendra Energo e Konsumatorëve të Elektrodistribuimi.

Kërkesë për aprovim të lidhjes në rrjetin elektro distributiv (MK)

Kërkesë për lidhje në tension elektrik (MK)